Deze website is eigendom van Allergan Limited ("Allergan") / Allergan B.V. ("Allergan") en bestemd voor inwoners van Nederland. De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als een vervanging voor het advies van een medisch-esthetische arts of een andere gekwalificeerde, medische zorgverlener. Lees de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voor u deze website bezoekt of gebruikt. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, geeft u aan dat u de Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

GEBRUIK: U moet deze site gebruiken op een wijze die overeenstemt met alle van toepassing zijnde wetten, wetgeving, regels en voorschriften. U gaat ermee akkoord dat u, als u een bepaling in deze voorwaarden schendt, Allergan schadeloos stelt voor alle verliezen, kosten of schade, alsmede een redelijk bedrag voor gerechtelijke kosten, die voor Allergan ontstaan als gevolg van of in verband met deze schending.

GEEN VERKOOP: De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene adviezen. Deze informatie is niet bestemd voor verkoopdoeleinden of voor het bestellen van producten of diensten van Allergan of van bedrijven die bij Allergan zijn aangesloten dan wel met Allergan samenwerken.

UITSLUITING VAN GARANTIES: U gaat ermee akkoord dat onze site is "zoals zij is" en "voor zover beschikbaar". Voor zover dit door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, sluit Allergan met betrekking tot haar site alle garanties uit ten aanzien van tevredenheid over de kwaliteit, de geschiktheid voor een bepaald doel, de afwezigheid van computervirussen en schending van de rechten van derden.

RISICO: U draagt zelf de volledige risico's met betrekking tot de kwaliteit, het functioneren en het gebruik van deze site. Alle vormen van communicatie, berichten, boodschappen en overige informatie die u als gebruiker via onze site ontvangt, ontvangt u voor eigen risico en u draagt ook de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele schade die u oploopt door het gebruik van de site. Allergan voert geen controle uit op de biografieën van adviseurs en op de gegevens over medische praktijken en draagt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze biografieën en praktijkgegevens.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID: Allergan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte, speciale, incidentele of bijkomende verliezen inzake winsten, opbrengsten, contracten of goodwill die optreden als gevolg van de beschikbaarheid of tijdelijke niet-beschikbaarheid van onze site door staking, computerfalen, computervirussen, verlies van gegevens of andere kwesties die voortvloeien uit het gebruik van deze site. Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toestaat, sluit Allergan alle aansprakelijkheid uit voor fouten of omissies in de informatie, materialen of functies op deze site, en Allergan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid door nalatigheid. Deze voorwaarden houden geen uitsluiting van aansprakelijkheid in van Allergan indien overlijden of persoonlijk letsel optreedt ten gevolge van nalatigheid of frauduleuze, onjuiste voorstellingen van Allergan.

MEDISCHE INFORMATIE: Allergan biedt op deze site geen medisch advies of soortgelijke professionele diensten aan en de verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als een vervanging voor het medische advies van een arts. Als u dergelijke diensten of adviezen wenst of nodig hebt of als u een medische aandoening hebt dan wel krijgt, moet u een professionele medische zorgverlener raadplegen.

VERWIJDERING VAN OP DE SITE GEPOSTE MATERIALEN: Hoewel Allergan niet verantwoordelijk is voor de controle en bewerking van materialen die op onze site worden gepost, behoudt Allergan zich het recht voor om, indien ongepaste posting onder haar aandacht wordt gebracht, deze postings te bewerken of zonodig te verwijderen.

LASTER/INBREUK OP COPYRIGHT: U mag geen belasterende, beledigende, blasfemische, dreigende, kwetsende of illegale materialen op de site posten. U mag ook geen informatie of andere door auteursrechten beschermde materialen op de site posten zonder toestemming van de copyrighthouder.

GARANDEREN VAN COPYRIGHT/ LICENTIE: Door materialen te posten, garandeert en verklaart u dat u houder bent van de auteursrechten voor deze materialen of dat u de toestemming voor publicatie hebt gekregen van de copyrighthouder. Daarnaast verleent u Allergan en uw medegebruikers van onze site de niet-exclusieve rechten om de betreffende informatie en andere materialen te tonen, te kopiëren, te publiceren, te distribueren, door te sturen, te printen en te gebruiken.

COPYRIGHT OP DEZE SITE: De auteursrechten van de materialen op deze site berusten bij of zijn in licentie gegeven aan Allergan en vallen onder de bescherming van de wetgeving over auteursrechten in het Verenigd Koninkrijk, internationale verdragen over auteursrechten en overige wetgeving die van toepassing is op auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. U heeft toestemming om één exemplaar van het materiaal op deze site op één computer downloaden, uitsluitend voor niet-commercieel gebruik door u persoonlijk, maar het is niet toegestaan handelsmerken, copyrighttekens of andere aanduidingen van eigendomsrecht te verwijderen Afgezien van het bovenstaande, kunnen op geen enkele wijze licenties of rechten worden ontleend aan auteursrechten die bij Allergan berusten.

HANDELSMERKEN: Alle productnamen, logo’s en diensten op deze site die zijn voorzien van de aanduiding ® of ™ of die in een lettertype zijn afgedrukt dat afwijkt van de omringende tekst, zijn handelsmerken die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan Allergan of aan onze partners, tenzij wordt aangegeven dat zij eigendom zijn van anderen. U mag geen gebruik maken van deze handelsmerken, behalve in gevallen die volgens deze voorwaarden en condities specifiek zijn toegestaan of als u hiertoe specifieke, schriftelijke toestemming van Allergan hebt, of als het gebruik van deze handelsmerken uitsluitend dient om de producten of diensten van Allergan te identificeren. Het tonen van een handelsmerk op onze site impliceert niet dat de eigenaar ons een licentie heeft verleend. Het is niet onze intentie om inbreuk te maken op eigendomsrechten en de suggestie te wekken dat de producent van deze handelsmerken de producten en diensten van Allergan ondersteunt. Dienovereenkomstig betekent ook het tonen van een handelsmerk door Allergan niet dat Allergan de eigenaar van dit handelsmerk, zijn website of zijn producten en/of diensten ondersteunt of goedkeurt.

GEHEIMHOUDING en PRIVACY: Uw persoonlijke gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden, zoals bureaus voor direct marketing. Allergan handelt volgens de wet bescherming persoonsgegevens (European Data Protection Directive 1995 / Dutch Personal Data Protection Act 2000/ Data Protection Act 1998, VK) en volgens alle andere van toepassing zijnde regelgeving voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Bovendien zullen alle persoonlijke gegevens die u vrijwillig via deze site aan Allergan verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid. Bekijk het Privacybeleid.

HYPERLINKS: Hyperlinks maken het mogelijk om toegang te krijgen tot andere websites op het internet die niet van Allergan zijn. Allergan verstrekt weliswaar deze links maar ondersteunt hiermee niet de inhoud van deze gelinkte websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. Allergan kan niet aansprakelijk worden gehouden voor materialen op de aan onze site gelinkte sites die misleidend, onzorgvuldig, smadelijk, dreigend of obsceen zijn of anderszins niet voldoen aan de op dat moment van toepassing zijnde regelgeving.

BEËINDIGING: Uw toegang tot deze site en het gebruik ervan, ook via uw wachtwoord, kunnen door Allergan middels een kennisgeving met onmiddellijke ingang worden gewijzigd, beperkt of beëindigd, te allen tijde en zonder opgave van redenen.

BREUK: Als een deel van deze voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig wordt verklaard door een rechtbank of door de bevoegde rechter, dan zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid van de overige voorwaarden. Alle overige voorwaarden blijven in dat geval volledig van kracht en behouden hun werking, terwijl het ongeldige deel van de voorwaarden als geëlimineerd wordt beschouwd.

WIJZIGINGEN: Allergan behoudt zich het recht voor om deze site en de voorwaarden en condities te allen tijde zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Aan dergelijke wijzigingen bent u automatisch gebonden en daarom is het verstandig dat u deze pagina regelmatig bekijkt om de actuele voorwaarden en condities door te lezen.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER: Het beheer van deze site valt onder de wet- en regelgeving van de Europese Gemeenschap. U gaat ermee akkoord dat alle geschillen en claims over uw gebruik van deze site onder de jurisdictie van de rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk alsook in Nederland vallen. De site is uitsluitend bestemd voor gebruik door inwoners van Nederland, hoewel de site ook toegankelijk is voor gebruikers buiten Nederland.